Phát triển trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm - Bước đi từ chính sách

Trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm là vấn đề nghị sự toàn cầu, đã và đang thu hút sự quan tâm của các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam.